Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

 

Uşak Defterdarlığının Misyon ve Vizyonu

MİSYONU

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için, Devletçe belirlenen maliye politikaları çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesiyle verilen yetkiye dayanılarak bütçe gelirlerini toplamak, bütçe giderlerini ödemek, devletin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, hazine davalarını takip etmek gibi kamu mali hizmetlerini etkin, verimli, süratli ve doğru bir şekilde yerine getirmektir.”

VİZYONU

“Üstlendiğimiz misyonu en iyi şekilde yerine getirmek ve benzer organizasyonlar arasında lider konuma gelmek için, çalışanlarını ve mükelleflerini sürekli eğiten ve bilgilendiren; çalışan, mükellef, insan haklarına saygılı ve onların memnuniyetlerini esas alan, dünyadaki gelişmeleri izleyen, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi paylaşan, katılımcı, hesap verebilir, güvenilir, dinamik bir organizasyon yaratmaktır”